จากผลิตภัณฑ์ทีมุ่งสร้างความเรียบง่ายให้ชีวิตคนเมืองสมัยใหม่ในชือแบรนด์ว่า dash คุณนนทน์ พงศ์ไพโรจน์ ซีอีโอและผู้ก่อตังแบรนด์ ได้เรียนรู้ว่าสภาพแวดล้อมคือสิงทีสร้างประสบการณ์อันเรียบง่ายให้ผู้คนสัมผัสได้มากทีสุด เขาจึงมาเปิด Dash.space ร้านกาแฟสไตล์มินิมัลโดยเลือกทําเลย่านรามอินทรา เพือหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง ออกแบบโครงสร้างเป็นอาคารสีขาว หลัง มีสวนหินทีโปร่งโล่งและลานกรวดอยู่ด้านนอก อยากให้เป็นสถานทีพักจิบกาแฟ เพือผ่อนคลายจากชีวิตทีรีบเร่ง หรือเป็นทีสงบเพือสร้างแรงบันดาลใจหรือชาร์จพลังให้ตัวเอง

คุณนนทน์ เล่าให้ฟังว่า “ที่นีเริมต้นจากรากฐานความเรียบง่ายของแบรนด์ dash เพราะเราต้องการสร้างสถานทีทีเข้ามาแล้ว รู้สึกสงบนิงและผ่อนคลาย โดยไม่ยึดติดกับสินค้าหรือบริการ แต่เน้นการสร้างประสบการณ์ความเรียบง่ายให้ชีวิต”

หากสังเกตชือร้านจะเห็นว่า ไม่ใช้คําว่าคาเฟ่ คุณนนทน์อธิบายว่า เพราะต้องการใช้พืนทีให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ นอกจากเป็นร้านกาแฟแล้ว ยังจัดอีเวนต์ จัดเวิร์กช้อป เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ หรือจัดเป็นแกลเลอรีแสดงนิทรรศการได้ด้วย นอกจากนี ยังออกแบบพืนทีเพือรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะผู้สูงอายุ ผู้พิการ วัยทํางาน หรือวัยรุ่น

สําหรับเมนูยังคงแนวคิดเรียบง่าย ไม่มีตัวเลือกเยอะทีต้องใช้เวลาคิดเพือเลือกเมนู ทีนีจึงกําหนดให้เครืองดืมแต่ละหมวดหมู่จะมีเพียง – เมนูเท่านัน ว่าแล้วอยากชวนมาลองชิมเมนูทีน่าสนใจกันดีกว่า

On The Rock

เริมกันที On The Rock กาแฟในหมวดแฟนซี นําเสนออีกมิติของกาแฟทีไม่ขมเหมือนอย่างเคย เพราะผ่านการกลันพิเศษช่วยกรองรสขมออกไป ด้วยความละเอียดในขันตอนการทําจึงจํากัดการขายเมนูนีเพียง แก้วต่อวันเท่านัน ถูกใจทังผู้ทีอยากดืมกาแฟแต่ไม่ชอบรสขม และคอกาแฟทีได้เปลียนมาจิบเครืองดืมโปรดในมิติใหม่บ้าง

Hour Glass เมนูทีทําให้คุณมีช่วงเวลาทีได้นังนิง ๆ ใช้เวลากับตัวเองระหว่างรอดืมเมนูนี เพราะจะเสิร์ฟมาใน แก้วทรงสูงทีกาแฟถูกแบ่งเป็น ส่วน เมือเวลาค่อย ๆ ผ่านไป ทังสองส่วนจะเริมไหลลงมาบนนําแข็งทีอยู่ด้านล่าง จะจิบทีละชัน หรือคนให้เข้ากันแล้วดืมทีเดียวก็ได้

Eclipse เป็นเมนูกาแฟทีตังใจทําให้มีสีเข้มเพือตัดกับสีขาวของร้านแต่รสชาติกลับตรงกันข้ามกับหน้าตา เพราะเป็นชาเอิร์ลเกรย์สกัดเย็น เสริมด้วยรสชาติของผลไม้ ดืมแล้วรู้สึกสดชืน

Sour Passion

สําหรับผู้ทีไม่ดืมกาแฟ มีเมนู Sour Passion เป็นเครืองดืมสีสันสดใสสไตลท์ รอปิคอล ทําจากนําสับปะรดผสมนําเสาวรส ด้านบนเป็นโฟมนุ่ม รสชาติเปรียวอมหวาน ดืมแล้วเย็นสดชืน เหมาะสําหรับดับร้อนดับกระหาย

Affogato

ตบท้ายด้วย Affogato ของหวานสไตล์อิตาลี เสิร์ฟไอศกรีมวานิลลา ราดด้วยเอสเปรสโซรสเข้ม ส่วนล่างสุดเป็นราสป์เบอร์รี เป็นความเปรียวทีช่วยตัดรสหวานของไอศกรีม และเข้ากันกับรสขมของเอสเพรสโซได้เป็นอย่างดี

แม้ Dash.space จะเน้นการออกแบบและตกแต่งร้านทีเรียบง่าย เสิร์ฟเมนูทีไม่ยุ่งยาก แต่เปิดรองรับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย เหมาะกับผู้ทีมองหาสถานทีทีเงียบสงบ นังจิบเครืองดืมแก้วโปรด สามารถแวะมาที Dash.space ได้

Dash.space

เวลาเปิด : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
Facebook : Dash space
เบอร์ติดต่อ : 091-549-6664
Location : 4 ซอยรามอินทรา 19 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Google Map : https://goo.gl/maps/Lbzie4pjAQ6oqSR79