ภาพถ้วยรางวัลของ PEA ที่ได้รับจาก สคร. ในปี พ.ศ.2563

นวัตกรรมชุดตัดเชื่อมสายเคเบิลแรงสูงอัจฉริยะ PEA Smart Cable Tools ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ศักยภาพ ในการทำงานตัดเชื่อมสายเคเบิลแรงสูง ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี พ.ศ.2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่นวัตกรรมของ PEA ได้รับรางวัลนี้ 

นอกจากนี้ PEA ยังได้รับรางวัลอีก 7 ประเภท ได้แก่

  1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (3 ปีซ้อน)
  2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (3 ปีซ้อน)
  3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (3 ปีซ้อน)
  4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (4 ปีซ้อน)
  5. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทชมเชย
  6. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
  7. รางวัลบริการดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปี 2563