Grid Brief

  • การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงอีกครั้ง จากแนวโน้มในธุรกิจชั้นนำหลายแห่งโดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารที่พบว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนสามารถลดความเสี่ยงในระยะสั้น และตอบโจทย์ธุรกิจในระยะยาวได้จริง
  • มีกรณีศึกษาในสหภาพยุโรป ว่าธนาคารหลายแห่งที่ถือหุ้นบริษัทน้ำมันต้องรับบทบาทการเป็นผู้ริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดข้อครหาว่าเป็นผู้ผลิตมลพิษทางอ้อม ผู้ลงทุนจะรู้สึกว่าธนาคารเหล่านี้ปรับตัวเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี การลงทุนอย่างยั่งยืนจึงสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และสิ่งแวดล้อม
  • นักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน เพราะรู้ดีว่าขั้นตอนการผลิตต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล จึงมองหาสกุลเงินที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กว่า 2 ปีแล้วที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกแทบทุกสาขาอาชีพ แม้แต่นักลงทุนยังต้องเผชิญกับความผันแปรของตลาด ซึ่งไม่มีตำราเล่มไหนเคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน ทั้งผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น สรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็คือเงินที่คุณมีจะมีมูลค่าลดลง หากไม่ได้นำไปลงทุนให้เกิดกำไรงอกเงยขึ้นมา ที่สำคัญกำไรนั้นจะต้องมีอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อด้วยนะ  ความแปรปรวนทั้งหมดนี้ทำให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจกับ “การลงทุนอย่างยั่งยืน” มากขึ้น เพราะตระหนักแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนจริง ๆ

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

แม้ว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนจะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเคยจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทว่า แนวคิดการลงทุนแบบนี้ได้รับความสนใจอีกครั้ง เมื่อนิตยสารการเงินที่ได้รับความนิยมในระดับสากลได้ระบุไว้ว่า เป็น 1 ใน 3 เรื่องที่น่าจับตามอง เพราะเป็นแนวโน้มจากธุรกิจชั้นนำหลายแห่งโดยเฉพาะการเงิน และการธนาคารที่พบว่า การลงทุนอย่างยั่งยืนนั้นสามารถลดความเสี่ยงในระยะสั้น และตอบโจทย์ธุรกิจในระยะยาวได้จริง

การลงทุนอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาองค์กรให้คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีตัวชี้วัด โดยมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนเป็นหลัก แต่ต้องให้ความสำคัญกับธรรมชาติ การจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำกับดูแลพิจารณาวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น หากบริษัทไหนต้องการเข้าไปอยู่ในรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละด้าน หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ


การลงทุนอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงได้อย่างไร?

นักลงทุนหลายคนอาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขนาดนั้น และคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำในภายหลังได้เมื่อมีความมั่นคงทางการเงินแล้ว ทว่า คนในโลกการลงทุนยุคใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้น เพราะธุรกิจขนาดใหญ่ที่ผ่านการประเมินแล้วว่า ปฏิบัติตามเกณฑ์ของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนสามารถลดความเสี่ยงได้หลายประการ เช่น การถูกฟ้องจากการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไป หรือการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบ และช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้ในเวลาเดียวกัน

มีบางตัวอย่างที่อยากยกขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับนักลงทุนชาวไทย เช่น ประเทศในสหภาพยุโรปมีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี พ.ศ.2593 หรือเป้าหมายยุติการใช้น้ำมันดีเซลภายใน พ.ศ.2573 ธนาคารหลายแห่งที่ถือหุ้นบริษัทน้ำมันจึงต้องรับบทบาทในการเป็นผู้ริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดข้อครหาว่าเป็นผู้ผลิตมลพิษทางอ้อมจากการเผาไหม้ของน้ำมัน ในอีกนัยหนึ่ง พวกเขาต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนโดยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของตัวเองนั้นมีความยั่งยืน เพราะไม่ได้พึ่งพิงพลังงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป ในด้านภาพลักษณ์ ผู้ลงทุนจะรู้สึกว่าธนาคารเหล่านี้ปรับตัวเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี จะเห็นได้ว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และสิ่งแวดล้อม

มีกรณีศึกษาในสหภาพยุโรป ว่าธนาคารหลายแห่งที่ถือหุ้นบริษัทน้ำมันต้องรับบทบาทการเป็นผู้ริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดข้อครหาว่าเป็นผู้ผลิตมลพิษทางอ้อม ผู้ลงทุนจะรู้สึกว่าธนาคารเหล่านี้ปรับตัวเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี การลงทุนอย่างยั่งยืนจึงสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และสิ่งแวดล้อม

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในรูปแบบใหม่คือ ‘สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ เพราะปัจจุบันนักลงทุนหลายคนได้ตระหนักแล้วว่า การผลิตเงินดิจิทัลโดยการเปิดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลานาน จะใช้ไฟฟ้ามหาศาล ซึ่งอาจจะผลิตมาจากแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน เช่น ถ่านหินหรือน้ำมัน นักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงพยายามรวบรวมรายชื่อของสกุลเงินที่ใช้พลังงานสะอาดในการผลิต หรือไม่ก็สนับสนุนสกุลเงินที่มีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น ธุรกิจที่ดำเนินกิจการด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อวิพากษ์ว่าเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่แต่ใช้พลังงานแบบเก่า และอยากเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืน

เมื่อมองกลับมาที่ภาพรวม “กองทุนแบบยั่งยืน” ก็พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก็ตาม เป็นสิ่งยืนยันกับนักลงทุนไทยได้ว่า เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจไม่แพ้กองทุนแบบปกติเลย

Cover Illustration โดย ANMOM