Grid Brief

  • ในแต่ละองค์กรย่อมมีพนักงานที่ต่างเพศต่างวัย ทำอย่างไรให้ช่องว่างระหว่างวัยไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน มาดูคำแนะนำวิธีการรับมือจากกูรูผู้เชี่ยวชาญกัน

ในการทำงานทั้งภายในองค์กรเดียวกันและนอกองค์กรย่อมมีโอกาสได้ติดต่อ ประสานงาน หรือทำงานกับบุคคลที่ต่างวัยกัน ซึ่งช่องว่างระหว่างวัยมักเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงยาก ยิ่งมีวัฒนธรรมองค์กร หรือธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมพ่วงเข้ามาด้วย ก็อาจจะยิ่งทำให้ต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือสักหน่อย เพื่อให้การทำงานราบรื่น

เรามีคำแนะนำดี ๆ จากคุณกบ – อาภาศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้ง Soul Service Design บริษัทให้คำปรึกษาและอบรมการให้การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อให้พนักงานหรือองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดหลักสูตรเทรนนิ่งให้องค์กรต่าง ๆ ได้แก่ Empathic Leadership, Organization Behavior, Collaborative Culture, Empathic Communication and Complaint Handling

คุณกบ – อาภาศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  • การเปิดใจสำคัญมาก

แม้ส่วนตัวคุณกบมองว่า วัยไม่มีผลกับการเปิดใจ ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและทัศนคติเฉพาะบุคคลมาก ๆ เพราะหากเป็นคนที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติและรับฟังอย่างไม่มีอคติเป็นที่ตั้ง เมื่อมีการแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน มีการระดมความคิดเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไข วัยที่ต่างกันจะทำให้เกิดมุมมองที่ต่างกัน จากประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน ช่วยให้มีแนวทางการรับมือหรือวิธีการแก้ปัญหาได้มากขึ้น

  • การยอมรับซึ่งกันและกัน

บางครั้งอาจเจอว่าหัวหน้ามีอายุน้อยกว่าลูกน้อง หรือพนักงานที่เด็กกว่าแต่มีทักษะบางอย่างมากกว่า ทำให้เกิดการตั้งแง่ในการทำงาน ในขณะที่พนักงานที่มีอายุมากกว่าก็มักจะไม่ค่อยเชื่อใจในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพราะคิดว่ายังขาดประสบการณ์ ปัญหานี้แก้ได้หากต่างยอมรับซึ่งกันและกัน ละอคติ วางค่านิยมระบบอาวุโสลง แล้วใช้เหตุผลพูดคุยกัน แชร์ความคิดเห็นของตัวเอง และช่วยกันหาข้อสรุปที่ดีที่สุด 

คุณกบให้คำแนะนำไว้ว่า หากเป็นผู้ใหญ่อย่าออกคำสั่งหรือบังคับให้รุ่นใหม่ต้องทำตามที่ตัวเองต้องการ ควรรับฟังก่อน รู้จักยืดหยุ่นอย่างมีชั้นเชิง เพราะการปฏิเสธอย่างเดียว อาจทำให้มองได้ว่าผู้ใหญ่ไม่รับฟัง ส่วนหนุ่มสาวควรให้เกียรติรุ่นใหญ่และยอมรับในประสบการณ์การทำงานมากกว่าด้วยความสุภาพอย่างจริงใจ เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้ก่อตั้งบริษัท Soul Service Design 
  • การเห็นใจกันจะหล่อหลอมทุกวัยเข้าด้วยกัน

คุณกบขอใช้คำว่า empathy ที่หมายถึงความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นในมุมมองของคนนั้น เป็นความเห็นอกเห็นใจ อันนำไปสู่การอยากเข้าใจถึงสภาวะอารมณ์ หรือความยากลำบากที่คนนั้นกำลังเผชิญอยู่  จนก่อให้เกิดรู้สึกร่วมไปด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานราบรื่น เพราะช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายของมุมมองที่แตกต่างกัน และทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยดี


  • อย่าให้วัยเป็นกับดัก

สำหรับผู้ใหญ่ วัยอาจทำให้กลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร เธอแนะนำว่า ขอให้มั่นใจในความสามารถแล้วก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง อย่าลืมว่า สิ่งที่มากับวัยก็คือประสบการณ์ที่สั่งสมมา หรือหากเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ถนัดหรือไม่เคยทำ ขอให้เปิดใจเรียนรู้ ไม่มีสิ่งไหนยากเกินความตั้งใจและความพยายามไปได้ 

ส่วนคนรุ่นใหม่เป็นวัยแห่งการค้นหาตัวเอง และต้องการอิสระ คุณกบย้ำว่า ต้องใส่ใจกฎกติกาขององค์กรนั้น ๆ เป็นสำคัญ​ ถ้างานนั้นเป็นสิ่งที่ใช่ ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการ แต่ติดปัญหาที่เพื่อนร่วมงาน สำหรับปัญหานี้เธอแนะนำว่า ให้ถามตัวเองว่า สิ่งไหนให้ความสุขมากกว่า หากรู้สึกว่าการทำงานที่นั่นแล้วทุกข์ หลังจากได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วนั้น ควรลาออกเพื่อหาองค์กรที่ใช่ดีกว่าทนอยู่อย่างไม่มีความสุขในการทำงานต่อไป 


  • การเป็นหัวหน้าที่ต้องมีลูกน้องต่างวัย

หนึ่งในคุณสมบัติของหัวหน้า คือ การเสียสละความสุขหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อดูแลบริหารจัดการลูกน้องให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ต้องมีความเป็นผู้นำ ทำงานแบบมืออาชีพ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม คอยสนับสนุนและส่งเสริมลูกน้อง หากพบว่าเกิดปัญหาขึ้นในองค์กร คนเป็นหัวหน้าจะต้องรีบเคลียร์ อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นเรื่องคาจ เพราะเรื่องเล็กที่กินใจกัน อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

รูปเปิดโดย: Freepik